Какво представляват пречиствателните станции

Всеизвестно е, че пречиствателните станции са задължителни, ако искаме да опазим нашата природа чиста и водите по – бистри. Какво обаче представляват пречиствателните станции и какъв е принципа им на работа ще се опитаме да ви разкажем накратко в следващите няколко реда.

Ще започнем с това, че главната цел на всички пречиствателни станции е да приемат отпадъчните води на домакинствата и предприятията и да ги пречистват до степен, в която водите да са годни да бъдат заустени в канализационната система или направо в естествените водоеми.

Според действащите закони на страната пречиствателните съоръжения са задължителни за предприятия, който произвеждат продукция в областите на хранително – вкусовата, фармацевтичната, текстилната, нефтопреработвателната промишленост, както и в отраслите енергетика , строителство и други. Пречиствателни станции за отделни домакинства или малки обществени обекти също могат да се открият на пазара, като този вид пречиствателни съоръжения са от голяма помощ на домакинствата в отдалечените райони на страната, където няма изградена канализационна мрежа.

В зависимост от капацитета и степента на пречистване на отпадъчните води моделите на пречиствателните станции са различни, но начина им на работа е идентичен при всички модели. Пречистването на водите се извършва по биохимичен или механичен начин в зависимост от това каква е степента на замърсеност на отпадната вода. Самият процес на пречистване на замърсените води от пречиствателните станции се извършва на няколко основни етапа, които включват :

  • -етап първи: отстраняване на едрите частици;
  • -етап втори: унищожаване на биологичните микроорганизми по метода на окисляването;
  • -етап трети: отделяне на утайката по метода на „утаяване и покой” на водата.

Тези основни етапи се повтарят няколко пъти до пълното пречистване на отпадъчните води след което те могат да бъдат заустени в канализационната система или естествените водоеми.

Вижте повече в сайта http://ecoteam-bg.com/