Превозът на товари е сред най-търсените транспортни услуги.

 Транспортната услуга е вид търговска услуга и като такава тя не се свързва с реално създаване на нова продукция. Тя спомага за произведената вече такава да достигне до крайния потребител. Транспортната услуга допълнително увеличава цената на продукцията, тъй като същата следва да бъде заплатена. Упражняването на подобен вид услуги изисква значителни капиталовложения, тъй като транспортните фирми поддържат транспортни средства, чрез които извършват услугата – превоз на товари и багаж. Друг вид разходно звено за фирмите в този бранш са заплати на персонал, и съответни такси при определен вид превоз.

Пазарът на транспортни услуги е доста развит. Предвид значителното търсене транспортните фирми си позволяват да инвестират и развиват бизнеса си. Това от своя страна рефлектира върху качеството на предоставяната услуга.

Транспортната услуга има огромно икономическо и социално значение. Също така има и военно-отбранителни, политически, културни и екологични функции.
Ето защо не само съществуването на подобен вид услуга е от значение, но и нейното качество и цената, на която се предлага.
Ето и кои са основните фактори, които определят цената на превоза:
• Наличието на превозни средства за дадената дестинация
• Популярност и рентабилност на маршрута за транспорт
• Цените на горивата
• Законовите разпоредби – такси, разрешителни, ембарго
• Степента на безопасност на дадения маршрут

Ценовата политика е от съществено значение за конкурентноспособността на една транспортна фирма. Разбира се, и качеството е предпоставка за трайни позиции на пазара. Динамичното търсене обуславя активно предлагане. В днешно време е лесно да се открие подходящата транспортна фирма предвид богатата и достъпна информационна база. Правят се предварителни запитвания, изготвя се предварителна оферта. Това спомага потребителя да бъде достатъчно информиран преди да пристъпи към слючване на договор. Изборът на транспортна фирма е важен, тъй като тови вид услуга обикновено финализира производствения процес, доставяйки продукцията до крайния потребител.